Home > About us > Leaders

Board of Directors

Chairman of the Board He Yu
Member of the Board and President Zhang Shanming
Members of the Board
Xiao Xue
Wang Qingtang
Shi Chengliang
Gao Mingxiang
Sha Ming
Employee Director Shu Guogang
Secretary of the Board Xu Yuan

Board of Supervisors

Chairman Gao Fengtao
Full-time Supervisors
Wu Wei(Director)
Wang Wensheng(Deputy Director)
Xu Zhihong
Yang Baogang
Employees Supervisors
Wang Hongxin
Cai Zihua

General Manager Department

Chairman of the Board He Yu
President Zhang Shanming
Senior Vice President Tan Jiansheng
Senior Vice President Zheng Dongshan
Chief Accountant Shi Bing
CGNP Executive Director Gao Ligang
Head of Discipline Inspection Group Li Yourong